رد شدن به محتوای اصلی

شیرینی بوستان

شیرینی بوستان
(اهواز)


شعبه 1
نشانی (آدرس):
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، گلستان، شهرک برق، فاز یک شهرداری، 16 متری اول

شماره تلفن تماس:
06133749438
📱09395588468


شعبه 2
نشانی (آدرس):
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، گلستان، خیابان فروردین، نبش بوستان، جنب بانک صادرات

شماره تلفن تماس:
06133722120
📱09165810825